Prořezy stromů a údržba

Při péči o dřeviny se setkáme s těmito základními řezy.

Řez výchovný

Je prováděn již ve školkách a dle potřeb ještě nějakou dobu (2-5let) po výsadbě stromku na stanoviště. Tento druh řezu položí základ tvaru koruny, takže máte-li nějaké specifické požadavky, sdělte je svému zahradníkovi.

Řez udržovací

Bezprostředně navazuje na předchozí typ řezu (řez výchovný). Má za cíl udržet strom v co nejlepším stavu po co nejdelší dobu. Větve se odstraňují tak, aby zůstal zachován přirozený tvar koruny daného druhu stromu – pokud se nejedná o záměrně tvarované dřeviny. Zanedbáním tohoto typu řezu se zakládá na větší problémy v budoucnu spojené s většími zásahy do koruny, které nejsou pro stromy příliš vhodné.

Často prováděnými řezy jsou řez zdravotní, řez bezpečnostní a řez redukující. Těmto se budeme věnovat trochu více, neboť tvoří 99% všech námi prováděných řezů.

Řez zdravotní

Před zahájení zdravotního řezu je vhodné si danou dřevinu dobře prohlédnout. Prohlídku je nejlepší udělat během vegetačního období, kdy dobře vidíme suché a slábnoucí větve a změny v barvě a velikosti listů, podle kterých můžeme rovněž poznat vitalitu daných větví. V případě potřeby si vybrané větve můžeme označit (sprej) což nám v období vegetačního klidu usnadní hledání.

Cílem tohoto řezu tedy je odstranění výše uvedených větví, aby se zabránilo šíření škodlivých organismů, zejména hub, které rozšíří-li se, mohou mít za následek odumření velkých větví i celého stromu případně výrazné snížení jeho (jejich) stability.

Zdraví stromu rovněž pomáhá udržet přiměřený průstup světla a vzduchu mezi větvemi, což má za následek snížení vlhkosti v koruně a omezení možnosti množení patogenních organismů. Tzv. prosvětlovacím řezem odstraňujeme větve v hustých korunách. Vždy je lepší odstranit několik slabších větví než jednu silnou!

Řez bezpečnostní

U řezu bezpečnostního se kromě suchých a slabých větví odstraňují i větve rostoucí nevhodným směrem. Typickým příkladem jsou větve rostoucí směrem k fasádám, k elektrickému vedení, rostoucí nízko nad vozovkou nebo omezující výhled do křižovatek. Jejich odstraněním tak pomáháme snížit riziko materiálních škod nebo újmy na zdraví.

Řez redukující

Řez redukující by se u vzrostlých stromů měl využívat pouze ve výjimečných případech, jako jsou ochrana majetku nebo záchrana stromu. Velké zásahy do koruny otevírají velké rány, které strom zpravidla není schopen zacelit a ty se pak stávají vstupní branou pro patogenní organismy. Nevhodnými řezy můžeme rovněž způsobit nestabilitu celého stromu a poškození habitu (přirozeného tvaru) koruny. Nešetrné zásahy mohou být dle zákona finančně postihovány, stejně jako kácení dřevin bez náležitého povolení.

Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny §7, jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48), nebo ochrana podle zvláštních předpisů.
Péče o ně je povinností vlastníků a v případě nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin. Způsobíte-li řezem podstatné a trvalé snížení ekologických a estetických funkcí stromu anebo jeho bezprostřední či následné odumření, vystavujete se tak možnému postihu!

Nejčastější formou takovéhoto poškození bývá uříznutí horní části kmene, které bývá používáno v dobré víře, že zachovám strom a zároveň zabráním jeho dalšímu, nežádoucímu, růstu. Takovéto zákroky bývají patrné hlavně u jehličnatých stromů, ze kterých se díky tomu stávají ohavná košťata. Ani výhled takto „upravených“ stromů není pozitivní. Často zákrok sice přežijí, ale v místě řezu pak vyženou několik nových špiček (často narovnají nejvyšší patro větví), které se časem, jak mohutní, stávají nestabilními a mohou se snadno odlomit.

Přemýšlíte-li o takovémto zákroku, doporučujeme raději strom pokácet a vysadit nějaký jiný, s vhodnější velikostí a tvarem, který Vám „nepřeroste přes hlavu“, ale zároveň splní Vaše požadavky, tedy to, co od stromů v zahradách očekáváte (stín, ptáci apod.).

Bezpečnostní vazby stromů

Využíváme tam, kde je potenciální riziko odlomení silnějších větví, ale kde nechceme provádět redukující řezy. Často se využívají u památných stromů, kde jsou redukující řezy vyloženě nežádoucí, ale jejich potenciál by se měl využívat častěji i při péči o stromy v soukromém vlastnictví. Dobře provedená vazba sníží riziko odlomení větví a pokud k němu přeci jen dojde, snižuje riziko větších materiálních škod nebo újmy na zdraví, neboť odlomená větev zůstane viset v koruně.

Vytvořte si u nás nezávaznou poptávku nebo nás kontaktujte

Mail: info@rizikabezrizika.cz

Tel.: +(420) 607 524 264