Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.

Zákon o kácení stromů – nejdůležitější informace v lidské řeči

Pokud máte na svém pozemku strom, kterého se chcete zbavit, měli byste se ještě před samotným kácením pozastavit. Projděte si zákon o kácení stromů, abyste se nedopustili nezákonného jednání. S tímto krokem to totiž není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. V některých případech totiž budete k pokácení potřebovat úřední souhlas. Důvodem je snaha o ochranu životního prostředí. Takže ještě, než se pustíte do práce, zjistěte si, zda k tomu nebudete potřebovat provést určité právní úkony.

Jak hovoří zákon?

Zákon o kácení stromů, nebo chcete-li zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (podléhá taktéž vyhlášce 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.) upravuje obecná pravidla, kterými se musíte řídit, když chcete pokácet strom. Určuje také, co má taková žádost o pokácení stromu obsahovat.

Které stromy nepodléhají žádosti o povolení ke kácení

Pokud má strom některou z následujících charakteristik, můžete jej pokácet i bez jakéhokoliv povolení (za předpokladu, že jste vlastníkem pozemku nebo jednáte se souhlasem vlastníka pozemku):

  • Kmen stromu má obvod do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí.
  • Pokud je dřevin více, tak jejich celková plocha musí být nižší než 40 m2.
  • Pokud je strom pěstovaný na pozemku vedeném v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.
  • Jedná-li se o ovocné stromy, které rostou na pozemku v zastavěném území evidovaném v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Obecně lze tedy říci, že pokácet můžete jakýkoli strom, jehož obvod ve stanovené výšce je do 80 cm, způsob využití v katastru nemovitostí je „zeleň“ a dům či zahrada stojí v „zastavěném území“ v katastru nemovitostí.

Nebezpečný strom

Jestliže strom podléhá žádosti o povolení ke kácení, ale mohl by svým pádem nebo ulomením větví způsobit bezprostřední ohrožení života nebo majetkovou škodu značného rozsahu (například starý suchý strom nebo narušený strom v parku), je možné jej pokácet i bez získání povolení. V takovém případě je ale nutné dodat do 15 dnů od pokácení Oznámení o provedení kácení na příslušný úřad. Tuto povinnost mají i záchranné složky, když například odstraňují škody po přírodních katastrofách.

Žádost a oznámení o kácení dřevin

Zákon o kácení stromů hovoří takto – žádost a oznámení o kácení dřevin je třeba podat na obecní nebo místní úřad ještě před pokácením dřeviny. Žadatelem může být vlastník pozemku nebo i nájemce (ten ale musí mít souhlas vlastníka), který v žádosti musí uvést tyto náležitosti:

  • Katastrální území, na kterém se strom nachází, popis umístění stromu a zákres.
  • Doložení vlastnického (nájemního) práva – obvykle výpisem z katastru.
  • Specifikace dřeviny, která má být pokácena (o jaký druh se jedná, jaký je obvod jejího kmene ve výšce 130 cm nad zemí a případně také počet stromů, které chcete pokácet).
  • Důvod žádosti (proč chcete strom pokácet).

Zákon také stanovuje, že kácení dřevin by se mělo provádět v období vegetačního klidu. Toto období ale nijak neupřesňuje. Zahradníci obvykle považují za období vegetačního klidu čas od 1. října do 31. března. V tomto období by dřevina měla padnout k zemi. Někdy ale úřad spolu s udělením souhlasu s kácením stanovuje žadateli povinnost pokácený strom nahradit výsadbou další dřeviny (a péčí o ni).

Jděte na to bez rizika

Každé kácení stromů s sebou přináší riziko. A to nejen z právního hlediska, jak bylo výše uvedeno. V některých případech může jít dokonce o zdraví. Pokud se rozhodnete strom pokácet bez odborných znalostí, tak riskujete své zdraví i škody na majetku. Svěřte se raději do rukou odborníků, kterým je naše společnost Rizikabezrizika.cz. Působíme v Praze a jejím okolí a poradíme si s jakýmikoliv arboristickými i výškovými pracemi. To vše naprosto bez rizika.